Osobné údaje a ich ochrana:

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

V súlade s čl. 13 GDPR a § 20 Zákona by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Názov:             BOUDIS s. r. o.
so sídlom:        Perličková 12670/1, 821 06 Bratislava
IČO:                 51 740 281
kontakt:          info@biokora.com

 1. Zodpovedná osoba

Nebola ustanovená, nakoľko z GDPR nám táto povinnosť nevyplýva.

 1. Účely a právne základy spracovania osobných údajov

V súvislosti s IS E-shop spracúvame vaše osobné údaje najmä za účelmi:

 • dodania tovaru/služby zákazníkovi a vybavovania reklamácií,
 • marketingovej komunikácie s klientom (zákazníkom),
 • marketingovej komunikácie s dotknutou osobou bez predchádzajúceho vzťahu,
 • spotrebiteľskej súťaže,
 • recenzie klientov.
ÚčelPrávny základ
Dodanie tovaru/služby zákazníkovikúpna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Marketingová komunikácia s klientomOprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
Marketingová komunikácia bez vzťahuSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Spotrebiteľská súťažSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Recenzie klientovSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 1. Kategórie dotknutých osôb
ÚčelKategória dotknutých osôb
Dodanie tovaru/služby zákazníkovizákazníci, potenciálni zákazníci (registrovaní zákazníci e-shopu)
Marketingová komunikácia s klientomzákazníci
Marketingová komunikácia bez vzťahuosoby, ktoré udelili súhlas s marketingovou komunikáciou
Spotrebiteľská súťažosoby, ktoré udelili súhlas so zapojením do súťaže
Recenzie klientovosoby, ktoré udelili súhlas so zverejnením recenzie
 1. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia)

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

V zmysle GDPR a Zákona je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a podľa našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

V súlade s GDPR prevádzkovateľ zmluvne poveril spracúvaním osobných údajov nasledujúcich sprostredkovateľov:

 • WebSupport, s.r.o., IČO: 36 421 928.

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – napr. Slovenská obchodná inšpekcia,
 • tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.
 1. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

 1. Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané
ÚčelObdobie
Dodanie tovaru/služby zákazníkovi10 rokov
Marketingová komunikácia s klientom3 roky
Marketingová komunikácia bez vzťahu3 roky
Spotrebiteľská súťaž1 rok
Recenzie klientov1 rok
 1. Práva dotknutej osoby

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 • Právo na opravu osobných údajov

Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu.

Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

 • Právo na výmaz (na zabudnutie) osobných údajov

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

 • Právo na obmedzenie osobných údajov

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje , ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 • Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Práva podľa vyššie uvedeného (ak spĺňate podmienky) si môžete uplatniť:

a. písomne na adrese spoločnosti, alebo

b. emailom na adrese info@biokora.com

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Odvolanie súhlasu

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je odvolať nasledovne:

 • písomne na adrese spoločnosti,
 • emailom na adrese info@biokora.com
 1. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Nebudú.

 1. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.